Algemene voorwaarden GOLDEN LIFE COACHING

Algemene voorwaarden

Artikel 1: DEFINITIES

 1. Golden Life Coaching: de gebruiker van onderstaande voorwaarden Irene van Dijk
 2. Deelnemer is de wederpartij van Golden Life Coaching die een product of dienst afneemt.

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Golden Life Coaching als opdrachtnemer optreedt.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand komen gekomen overeenkomsten en/of van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze door Golden Life Coaching uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk niet meer gelden, dan blijft de rest van de algemene voorwaarden nog wel van toepassing.

Artikel 3: SESSIES en TRAJECTEN (Verplichtingen en procedures)

 1. Ondernemingen, organisaties en particulieren die sessies of trajecten bij Golden Life Coaching aanvragen, ontvangen een vrijblijvende offerte. Indien zij mondeling of schriftelijk te kennen hebben gegeven de activiteit aan te kopen, dan is de overeenkomst definitief na betaling van de factuur, die voorafgaand aan de activiteit betaald dient te worden. Deelname aan de activiteiten van Golden Life Coaching is geheel op eigen risico. Jongeren tot 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger. Bij twijfel aan de eigen gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.
 2. Golden Life Coaching verplicht zich de coaching en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 3. Golden Life Coaching draagt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan de activiteiten door Golden Life Coaching gegeven.
 4. Golden Life Coaching is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, van of aan de eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht, wordt aan de eigendommen van Golden Life Coaching dienen te worden vergoed.
 5. In het geval er bij deelname aan een sessie of traject bij Golden Life Coaching vooraf een kennismakingsgesprek plaats vindt, is de inschrijving afhankelijk van het resultaat van dit gesprek.
 6. Het staat Golden Life Coaching vrij om op basis van het kennismakingsgesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen aan een sessie of traject.
 7. Deelnemers schrijven zich in voor een sessie of traject met het verzoek aan Golden Life Coaching de inschrijving en de factuur verder af te handelen.
 8. Na de inschrijving ontvangt de deelnemer een digitale factuur, welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan. Alle betalingen geschieden vóór aanvang van de eerste activiteit.
 9. Met deelnemers die vooraf duidelijk te kennen geven het volledige bedrag liever gespreid te betalen worden individuele afspraken gemaakt.
 10. Door het betalen van de factuur gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.
 11. Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de incassokosten verhaald op de deelnemer.
 12. Annuleren van een training kan alleen schriftelijk of per e-mail. De datum van ontvangst is bindend. De deelnemer heeft 14 dagen na inschrijving bedenktijd zonder opgave van redenen. Het volledig betaalde bedrag wordt dan binnen 14 dagen teruggestort.
 13. Bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt afhankelijk van de redenen geen volledige restitutie plaats.
 14. Het verzetten of verschuiven van deelname aan een sessie of traject naar een andere datum, kan alleen met instemming van Golden Life Coaching. Anders geldt dit als annulering.
 15. Golden Life Coaching heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere data te verzetten of te verschuiven met opgave van redenen.

Artikel 5: INDIVIDUELE CONSULTEN (JONGEREN)COACH

 1. Onder individuele consulten (jongeren)coach worden coaching en individuele begeleidingstrajecten verstaan, onder begeleiding van coach Irene van Dijk. Zowel losse sessies als trajecten.
 2. Voor aanvang van een individueel traject vindt een gratis en vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek plaats.
 3. Indien de deelnemer een persoonlijk kennismakingsgesprek wenst geldt het tarief van een intake (hoeveel?)
 4. Op basis van het kennismakingsgesprek besluit Golden Life Coaching de deelnemer wel dan niet te laten deelnemen aan een coachingstraject.
 5. Na het kennismakingsgesprek ontvangt de deelnemer een digitale factuur. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
 6. Door het betalen van de factuur verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 7. Bij te late betaling worden er administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten hiervan bij de deelnemer in rekening gebracht.
 8. Bij vroegtijdig afbreken of missen van afspraken vindt geen restitutie plaats.
 9. Individuele afspraken kunnen tot maximaal 24 uur vóór aanvang van de sessie telefonisch worden afgezegd.
 10. Het verzetten of verschuiven van afspraken naar een andere datum geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van Golden Life Coaching.
 11. Golden Life Coaching heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden een individuele afspraak zonder opgaaf van redenen te verzetten.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het deelnemen aan de activiteiten van Golden Life Coaching is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan de gezondheid van de deelnemer wordt geadviseerd om de huisarts te raadplegen. De specifieke klacht van een deelnemer dient gedeeld te worden met de coach. De deelnemer of diens wettelijk vertegenwoordiger blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk.
 2. Golden Life Coaching verplicht zich de activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Golden Life Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel alsmede indirecte gevolgen daarvan, ten gevolge van deelname aan de activiteiten van Golden Life Coaching.
 3. Golden Life Coaching is niet aansprakelijk voor vermissing, eigendommen van de deelnemer. Schade, die door de deelnemer aan eigendommen van Golden Life Coaching worden toegebracht dienen te worden vergoed door de deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 7: KLACHTENREGLEMENT

 1. Bij Golden Life Coaching wordt gewerkt volgens een aantal afspraken over eerlijkheid, openheid, vertrouwen en respect. Een gevoel van veiligheid bieden aan iedere deelnemer is altijd de eerste intentie.
 2. Irene van Dijk, eigenaar van Golden Life Coaching, houdt zich aan de ethische code voor coaches en de Stichting AAIZOO. Bij een klacht over de werkwijze van Irene van Dijk kunt u dit met haar bespreken, zodat we samen kunnen kijken wat nodig is om de klacht te laten vervallen.

Artikel 8: COPYRIGHT EN RECHTEN

 1. Alle teksten op de website en sociale media van Golden Life Coaching (tenzij expliciet vermeld) zijn het exclusieve eigendom van Golden Life Coaching en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale Copyrightwetgeving. Dit geldt tevens voor alle materialen, teksten, audio-instructies en cursusmaterialen die worden verstrekt tijdens de coaching. Bij publicatie is altijd naamsvermelding van de website goldenlifecoaching.nl verplicht.

Artikel 9: TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.